El miracle de Caterina Serra

El 1696 es va imprimir a Barcelona un llibre titulat Historia dels Gloriosos Martyrs Sant Maurici, Santa Agnes, y Sant Fructos, ab sos dos Fiaques, Auguri y Eulogi; y de la traslacio dels seus cossos Sants à la ciutat de Manresa, obra de fra Joan Germes, de l’orde dels predicadors. Un exemplar del llibre és a la Biblioteca de Catalunya. A més de relatar les peripècies que van haver de passar els manresans per traslladar les relíquies dels sants màrtirs, perquè els parroquians de Sant Fruitós no les volien deixar anar, el llibre recull nombrosos miracles aconseguits mitjançant la intercessió dels sants. A la pàgina 417 n’hi ha un de protagonitzat per la mestressa del mas Serra de Fals (vegeu foto superior).

“…a 23 de Agost en lo any 1697 testificà devant del sobredit senyor Dagà mediant jurament Catherina Serra Viuda, del terme de Fals, prop de Manresa, dient que tenia, aurà sinch ò sis anys un mes avia unes febres molt grans, y tenint gra devoció, y confiança en laygua dels gloriosos cossos Sants, digué à un fill seu dit Jaume Serra, que anàs à Manresa, y li portàs aygua del pou de la Capella dels cosseos Sants, y en averla portada beguè della ab gran devoció dos voltes, y promptament li passaren les febres sens restarli rastre delles, y així anà à fer gracies infinites als gloriosos Sants”.

Menú